دسترسی سریع

1397/4/5 سه‌شنبه

مصادیق سوء استفاده از موقعیت شغلی و نقض قوانین و وظایف اداری

  1. هرگونه درخواست نامتعارف از ارباب رجوع
  2. عدم انجام وظایف و تکالیف قانونی در موعد مقرر
  3. غرض ورزی و اعمال نظر شخصی
  4. عدم رعایت ضوابط و مقررات از جمله عدم رعایت تعرفه قانونی توسط مراکز همکار
  5. عدم رسیدگی به موقع و منصفانه به درخواست ها ، شکایات و اعتراضات
  6. عدم رعایت کرامت انسانی و رفتار محترمانه
  7. هرگونه جانبداری و عدم اعمال رفتار بیطرفانه در اجرای قوانین  و مقررات

در صورت بروز موارد فوق الذکر یا سایر موارد مشابه می توانید گزارش موضوع را جهت رسیدگی به بازرس این اداره کل منعکس فرمائید.