دسترسی سریع

1401/2/15 پنجشنبه
عنوان خدمت نحوه ارائه خدمت واحد پاسخگویی لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس
عنوان خدمت کلان (شناسه خدمت)  عنوان زیر خدمت شناسه زیرخدمت نام تلفن داخلی
  تدوين استاندارد ملي و مشاركت در استانداردهاي بين المللي (10031455000) تدوين استانداردهاي ملي 10031455100 الكترونيكي اداره امور تدوين ison.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت آقاي محمدی ۱۰۳
مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي (CODEX,IEC,ISO,OIML) 10011455101 الكترونيكي متولي سازمان ملي استاندارد   سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت    
تاييد صلاحيت شركتها و كارشناسان استاندارد (13011456000) تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد 13011456100 الكترونيكي متولي سازمان ملي استاندارد   سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت    
تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد 13011456101 الكترونيكي متولي سازمان ملي استاندارد   سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت    
تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد 13011456102 الكترونيكي متولي سازمان ملي استاندارد   سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت    
تائيد صلاحيت مراكزآموزش همكار در حوزه استاندارد 13011456103 الكترونيكي متولي سازمان ملي استاندارد   سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت    
تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد 13011456104 الكترونيكي متولي سازمان ملي استاندارد   سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت    
تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي 13011456105 الكترونيكي اداره استاندارد سازي و آموزش isom.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت خانم قانع ۱۲۴
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي 13011456106 الكترونيكي متولي سازمان ملي استاندارد   سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت    
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي (HAASP) 13011456107 الكترونيكي متولي سازمان ملي استاندارد   سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت    
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي 13011456108 الكترونيكي متولي سازمان ملي استاندارد   سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت    
نظارت بر كيفيت ارائه خدمت و توليد كالا (10031457000) صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد 10031457100 الكترونيكي اداره اجراي استاندارد isom.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت آقای مجیدی ۱۲۶
تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد 10031457102 الكترونيكي اداره اجراي استاندارد isom.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت آقای مجیدی ۱۲۶
نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل 10031457103 الكترونيكي اداره اجراي استاندارد isom.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت آقای مجیدی ۱۲۶
نظارت بر ايمني آسانسور 10031457104 الكترونيكي اداره اجراي استاندارد lift.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت آقای طاهری ۲۱۹
نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها 10031457105 الكترونيكي اداره اجراي استاندارد isad.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت آقای ملیحی ۲۱۳
نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار 10031457106 الكترونيكي اداره اجراي استاندارد isom.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت آثقای مالمیر ۱۰۲
نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي CNG 10031457107 الكترونيكي اداره اجراي استاندارد cng.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت خانم اعتضاد زاده ۲۱۲
نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي 10031457108 الكترونيكي متولي سازمان ملي استاندارد   سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت    
نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه 10031457109 الكترونيكي اداره اجراي استاندارد isom.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت آقای مالمیر ۱۰۲
نظارت بر كيفيت خودرو و نيرومحركه 10031457110 الكترونيكي متولي سازمان ملي استاندارد   سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت    
صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد 10031457111 الكترونيكي متولي سازمان ملي استاندارد   سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت    
صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال 10031457112 الكترونيكي اداره اجراي استاندارد isom.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت آقای یاروری ۳۰۶
ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي (13011458000) صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري ( ارزيابي كيفي كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي ) 13011458100 الكترونيكي اداره صادرات و واردات coc.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت آقای یعقوبی ۳۰۸
تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده ( ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده / صادره ) 13011458101 الكترونيكي اداره صادرات و واردات coc.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت آقای یعقوبی ۳۰۸
صدور كد استاندارد فرآورده هاي نفتي 13031458102 الكترونيكي متولي سازمان  ملي استاندارد   سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت    
صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد (خودرو، موتورسيكلت، تراكتور، باتري، لاستيك و تبلت وارداتي ) 13011458103 الكترونيكي متولي سازمان  ملي استاندارد   سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت    
صدور گواهي ثبت كالا ، برند و صادر كننده برتر 13011458104 الكترونيكي متولي سازمان  ملي استاندارد   سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت    
ارزيابي وسايل توزين در مراكز عرضه عمومي (10031459000) نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي ) 10031459100 الكترونيكي اداره اوزان و مقياسها nmci2.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت خانم اعتضاد زاده 212
علامت گذاري وسايل توزين و سنجش 10031459101 الكترونيكي اداره اوزان و مقياسها nmci2.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت خانم اعتضاد زاده 212
ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع 10031459102 الكترونيكي اداره اوزان و مقياسها nmci2.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت خانم اعتضاد زاده 212
نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك ) 10031459103 الكترونيكي اداره اوزان و مقياسها nmci2.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت خانم اعتضاد زاده 212
صدور گواهينامه كاليبراسيون 10031459104 الكترونيكي متولي سازمان  ملي استاندارد   سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت    
نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول 10031459105 الكترونيكي متولي سازمان  ملي استاندارد   سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت    
ترويج و فرهنگ سازي استاندارد (10031940000) الكترونيكي متولي سازمان  ملي استاندارد   سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت    
آموزش استاندارد سازي (18051941000) آموزش استاندارد سازي برون سازماني 18051941100 الكترونيكي اداره آموزش و ترويج tr.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت آقای قادریان ۲۰۴
آموزش كارشناسان استاندارد 18051941101 الكترونيكي اداره آموزش و ترويج tr.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت خانم قانع ۱۲۴
آموزش مسئولين كنترل كيفيت 18051941102 الكترونيكي اداره آموزش و ترويج tr.isiri.gov.ir سوالات متداول زيرخدمت بيانيه توافق سطح خدمت آقای قادریان ۲۰۴