دسترسی سریع

رویداد های مهم (اطلاعیه ها) بيشتر

اطلاعیه واگذاری بخشی از آزمون دوره ای وسایل سنجش و توزین سبک در سال 1401 در استان همدان

اطلاعیه واگذاری بخشی از آزمون دوره ای وسایل سنجش و توزین سبک در سال 1401 در استان همدان

قابل توجه آزمایشگاه های همکار استاندارد دارای گواهی تأیید صلاحیت از مرکز ملّی تأیید صلاحیت ایران در زمینه آزمون دوره ای وسایل سنجش و توزین سبک میرساند که این اداره کل در نظر دارد انجام بخشی از آزمون دوره ای وسایل سنجش و توزین سبک را در سال 1401 به شرکت دارای گواهی تأیید صلاحیت واگذار نماید . لذا در صورت آمادگی همکاری نسبت به ارسال درخواست ظرف مدت سه روز کاری به  دبیرخانه این اداره کل اقدام فرمایید.