دسترسی سریع

1397/5/10 چهارشنبه


 

میز خدمت حضوری:

حوزه ارزیابی انطباق: آقای امیر مسعود مجیدی   داخلی 126
ایمیل : a.majidi@isiri.gov.ir

حوزه تائید صلاحیت: خانم مهندس نوربخش تلفن داخلی 203
حوزه آموزش و تدوین استاندارد: خانم مهندس رفعت جو  داخلی 204

ایمیل : a.rafatjoo@isiri.gov.ir

حوزه بازرسی و پاسخگویی به شکایات: آقای مهندس علیرضا یحی خو داخلی 217
حوزه توسعه منابع انسانی: سرکار خانم مهندس مرادی پناه  داخلی 148