دسترسی سریع

1397/3/22 سه‌شنبه
نام سمت شماره تلفن شماره داخلی
سیّد جمال الدین قشمی مسئول دفتر مدیرکل 081 - 34 22 96 55 208
علی سیفکار  مسئول روابط عمومی 081 - 34 22 96 55 215
جواد لطفی مسئول ثبت دبيرخانه 081 - 34 22 96 55 117
مرجان مختاریان متصدي امور دفتري و بايگاني 081 - 34 22 96 55 210
سمیرا جمشیدی ماشين نويس و متصدي امور مالي 081 - 34 22 96 55 115
محمّد مالمیر كارشناس امور استاندارد 081 - 34 22 96 55 102
سعید انصاری دلشاد كارشناس امور استاندارد 081 - 34 22 96 55 202
احسان یعقوبی كارشناس امور استاندارد 081 - 34 22 96 55 213
پرناز اعتضادزاده كارشناس امور استاندارد 081 - 34 22 96 55 212
محمّدرضا محرابی زاده کارپرداز 081 - 34 22 96 55 116
فرهاد کرم ذيحساب 081 - 34 22 96 55 216
فرزانه محمدی مهید مسئول حسابداری 081 - 34 22 96 55 108
فاطمه بختیاری امین اموال 081 - 34 22 96 55 111
كارشناس امور استاندارد 081 - 34 22 96 55