دسترسی سریع

1400/12/22 یکشنبه
واحد اجرای استاندارد
 
فرم های بخش اجرای استاندارد
استاندارد حلال
فرم ها و فلوچارت مصنوعات فلزات گرانبها
شیوه نامه و فرم های مربوط به حوزه شرکتهای دانش بنیان


واحد آموزش تدوین استاندارد
 
نمونه فرم های کاربردی واحد آموزش
مدارک مربوط به دستور العمل انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه
مدارک مورد نیاز و نحوه صدور یا تمدید پروانه کارشناس استاندارد

فرم های بخش آموزش و تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
مدارک صدور پروانه تائید صلاحیت
مدارک تمدید پروانه تائید صلاحیت
مدارک مربوط به افزایش فرآورده تولیدی
مدارک مربوط به کارگروه تائید صلاحیت
منابع آزمون مدیران کنترل کیفیت
مدیران کنترل کیفیت نمونه

واحد تأیید صلاحیت
فرم های تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
مدارک مورد نیاز برای متقاضیان شرکت های بازرسی کالا جهت نمونه برداری و بازرسی کالا داخل کشور


واحد واردات و صادرات