دسترسی سریع

1400/12/25 چهارشنبه رسیدگی به شکایات مردمی

در راستای اجرای قانون ارتقاع سلامت اداری و امکان ثبت رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی لینک سامانه قابل ثبت شکایات یا گزارشات مردمی با عناوین ذیل جهت استفاده مورد میگردد

سازمان ملی استاندارد ایران
ثبت شکایت
پیگیری شکایت
ثبت و پیگیری گزارشات مردمی در سامانه نظارت بر اجراي استاندارد


سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (111)

سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور